Deutsch (Deutschland) en-US

NEPS-Bibliografie

Literaturhinweise

Blossfeld, H.-P., von Maurice, J., Bayer, M., Skopek, J. (Eds.), 2016: "Methodological Issues of Longitudinal Surveys - The Example of the National Educational Panel Study".
Mehr Informationen (external)

Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Sonderheft 14, 2011: "Education as a Lifelong Process - The German National Educational Panel Study (NEPS)".
Mehr Informationen (external)